فعالیت های ورزشی – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس

دستهفعالیت های ورزشی

در کنار فعالیت های فرهنگی و آموزشی، دبیرستان سرزمین پارس همیشه سعی داشته است به ورزش با نگاهی خاص و ويژه برخورد کند. در این بخش نمونه ای از ویژگی های ورزشی دانش آموزان دبیرستان سرزمین پارس و همچنین فعالیت های مرتبط با تربیت بدنی این واحد آموزشی را ملاحظه می نمایید.

بنظر میرسد ما نمی توانیم چیزی را که شما دنبالش هستیدپیدا کنیم.شاید جستجو بیشتر بتواندکمک کند.