دستهفعالیت های خیرمندانه

یکی دیگر از فعالیت های دبیرستان سرزمین پارس در حوزه های فرهنگی، آموزش به دانش آموزان جهت شرکت در برنامه های خیرمندانه و عام المنفعه می باشد. به همین جهت در این قسمت گوشه ای از فعالیت های خیرمندانه و عام المنفعه دبیرستان سرزمین پارس را که با همت اولیای دانش آموزان و دانش آموزان این واحد آموزشی صورت گرفته است را به نمایش میگذاریم.

بنظر میرسد ما نمی توانیم چیزی را که شما دنبالش هستیدپیدا کنیم.شاید جستجو بیشتر بتواندکمک کند.