فعالیت های خیرمندانه – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس

دستهفعالیت های خیرمندانه

یکی دیگر از فعالیت های دبیرستان سرزمین پارس در حوزه های فرهنگی، آموزش به دانش آموزان جهت شرکت در برنامه های خیرمندانه و عام المنفعه می باشد. به همین جهت در این قسمت گوشه ای از فعالیت های خیرمندانه و عام المنفعه دبیرستان سرزمین پارس را که با همت اولیای دانش آموزان و دانش آموزان این واحد آموزشی صورت گرفته است را به نمایش میگذاریم.

بنظر میرسد ما نمی توانیم چیزی را که شما دنبالش هستیدپیدا کنیم.شاید جستجو بیشتر بتواندکمک کند.