افتخارات – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس

دستهافتخارات

فعالیت های دبیرستان سرزمین پارس در سال های اخیر مسبب آن شده تا این دبیرستان بتواند در عرصه های مختلف صاحب جایگاه و موفق به کسب رتبه های برتر علمی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی شود.
در این قسمت نیز سعی شده تا گوشه ای از این فعالیت ها را به نمایش درآوریم.

بنظر میرسد ما نمی توانیم چیزی را که شما دنبالش هستیدپیدا کنیم.شاید جستجو بیشتر بتواندکمک کند.