اردوهای فرهنگی و تفریحی – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس

دستهاردوهای فرهنگی و تفریحی

یکی دیگر از فعالیت های دبیرستان سرزمین پارس در کنار آموزش های درسی و اخلاقی برگزاری اردوهای تفریحی و فرهنگی می باشد که همه ساله در عنوان های مختلف اسباب سفر را برای دانش آموزان فراهم کرده است تا ضمن آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی روزهای شاد و پرخاطره ای را در کنار هم سالان خود تجربه کنند.

بنظر میرسد ما نمی توانیم چیزی را که شما دنبالش هستیدپیدا کنیم.شاید جستجو بیشتر بتواندکمک کند.