رتبه های برتر کنکور سراسری – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس
افتخارات

رتبه های برتر کنکور سراسری

رتبه های برتر کنکور سراسری - دبیرستان- دبیرستان سرزمین پارس- مدرسه پارس-مدرسه سرزمین پارس

 

رتبه های برتر کنکور سراسری - دبیرستان- دبیرستان سرزمین پارس- مدرسه پارس-مدرسه سرزمین پارس

رتبه های برتر کنکور سراسری دبیرستان سرزمین پارس در رشته ادبیات و علوم انسانی

کسب رتبه 775 کنکور سراسری و قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی توسط دانش آموز حسام آرین روش

کسب رتبه 795 کنکور سراسری و قبولی در دانشگاه شهید بهشتی توسط دانش آموز علی رضوی نژاد

پیام بگذارید