جلسه آموزش خانواده با عنوان آسیب شناسی رفتار با فرزندان پر جنب و جوش – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرزمین پارس
فعالیت های آموزشی

جلسه آموزش خانواده با عنوان آسیب شناسی رفتار با فرزندان پر جنب و جوش

جلسه آموزش خانواده- دبیرستان سرزمین پارس- دکتر رزاقی-روانشناسی-آسیب شناسی خانواده

جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر رزاقی در خصوص نحوه برخورد با کودکان پرخاشگر در دبیرستان سرزمین پارس

پیام بگذارید