افتخارات

افتخارات

رتبه های برتر کنکور سراسری

  کسب رتبه 775 کنکور سراسری و قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی توسط دانش آموز حسام آرین روش کسب رتبه 795 کنکور سراسری و قبولی در دانشگاه شهید بهشتی توسط دانش آموز علی رضوی نژاد

فعالیت های آموزشی